POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych jest  Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-704) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000192982, NIP: 5851342909, REGON: 191660604, e-mail: kontakt@pinmed.pl lub prometriq@prometriq.pl, numer tel.: (+48) 698 101 798.
 2. Administrator deklaruje, iż posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz stosuje wysokie standardy bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz organizacyjnego w tym procesowego. Dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Przestrzega zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią twoją prywatność podczas korzystania z serwisów należących do Administratora:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

3) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

§2 POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

1) zawarcia i wykonania umowy,

2) rozpatrywania skarg i reklamacji,

3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi,

4) archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych,

5) marketingowych, po wyrażeniu zgody.

 §3 ODBIORCY DANYCH

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.
 2. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

§4 UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 1. Przysługuje Ci prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

6) przenoszenia swoich danych osobowych.

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 1. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy.

§5 OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będą przechowywane przez czas uzasadniony realizacją umowy lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

§6 STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies tzn. dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 6. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 7. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

§7 SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.