Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Celem RODO jest ujednolicenie przepisów w całej Unii Europejskiej a przez to lepsza ochrona danych osobowych.

Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwa UE od 25 maja 2018 roku. Realizując wdrożenie RODO należy przestrzegać zapisów Kodeksu postępowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w opracowaniu), Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz innych regulacji krajowych. Wszystkie obowiązujące akty prawne zostały uwzględnione w trakcie opracowania systemu RODONET.