Test RODO – oceń swoje bezpieczeństwo udzielając jednej
z dwóch odpowiedzi – TAK lub NIE:

1. Czy mam obowiązek pozyskania zgody pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych?
2. Czy pacjent ma prawo do „bycia zapomnianym”?
3. Czy sporządzenie dokumentacji RODO należy do obowiązków Administratora?

Nawet jedno TAK oznacza, że RODONET jest Ci bardzo potrzebny. RODONET to sieć ekspertów RODO w ochronie zdrowia. Napisz lub zadzwoń i zamów bezpłatny informator
dla praktyk medycznych – tel. 698 101 798.

Misją RODONET jest zapewnienie indywidualnym i grupowym praktykom medycznym
bezpieczeństwa danych osobowych i pomyślnego wyniku kontroli RODO

Właściciele gabinetów (zgodnie z RODO – Administratorzy danych osobowych) najczęściej nie dysponują czasem i środkami umożliwiającymi śledzenie wszystkich zmian w przepisach. Gotowe do wypełnienia formularze i aplikacje informatyczne nie rozwiązują problemu niepewności odnośnie przygotowanej dokumentacji i wymaganych kompetencji personelu.

Eksperci RODONET, dzięki znajomości specyfiki zawodów medycznych i odpowiednim listom kontrolnym mogą skutecznie przygotować Twoją praktykę do kontroli RODO. Wiele informacji pozyskujemy od wyznaczonych przez Ciebie osób, które nasi konsultanci przygotowują do pełnienia roli wewnętrznego inspektora RODO. Czas właścicieli gabinetu rezerwujemy tylko dla zagadnień kluczowych.

Możesz zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w Twojej praktyce poświęcając na to 1 godzinę rocznie.

Nie wiemy kto i kiedy zostanie skontrolowany. Ale wiemy, że zgodnie z RODO „nakładane grzywny muszą być w każdym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” (motyw 151 RODO). Wiemy też, że do kontroli można się przygotować. Pierwszym krokiem jest AUDYT PRZEDKONTROLNY RODO. Już dzisiaj zarezerwuj termin realizacji audytu – tel. 698 101 878, mejl: rodonet@rodonet.pl. Działamy na terenie całego kraju.

RODONET to gwarancja 100% zadowolenia – płatność pobieramy po przeprowadzeniu audytu i dostarczeniu dokumentacji, a ponadto zapewniamy klientom możliwość zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

RODONET zapewnia kompletną dokumentację, wypełnioną zgodnie z potrzebą Twojej praktyki, dostęp do szkoleń oraz opiekę eksperta w przypadku kontroli lub incydentu naruszenia danych osobowych. Świadczymy usługi wyłącznie dla podmiotów leczniczych.
Dla praktyk przetwarzających dane na dużą skalę dostępna jest także usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).

Z usługi RODONET korzystać może każda osoba prowadząca gabinet, czyli zgodnie z RODO – Administrator danych osobowych:

 • lekarz specjalista
 • lekarz stomatolog
 • pielęgniarka lub położna
 • fizjoterapeuta
 • właściciel gabinetu optycznego, protetyki słuchu, szkoły rodzenia i inni świadczeniodawcy.

RODONET zapewnia Administratorowi danych osobowych:

 • BEZPIECZEŃSTWO – zgodność z przepisami, w tym stały monitoring uwzględniający aktualizacje aktów prawnych a także zmiany w obrębie praktyki (czy znajdziesz czas aby się tym zajmować osobiście?)
 • MINIMUM CZASU – zarówno audyt jak i szkolenia i aktualizacje prowadzone są z wykorzystaniem specjalnych list kontrolnych i sprawdzonych procedur, co umożliwia ograniczenie zaangażowania właściciela praktyki (czy możesz poświęcić RODO więcej niż 1 godzinę rocznie?) – wiele istotnych informacji możemy pozyskać od Twoich współpracowników
 • POPRAWNOŚĆ – dzięki przygotowaniu dokumentacji przez konsultanta RODONET zarówno Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych jak i wszystkie rejestry zostaną stworzone nie tylko szybko, ale co najważniejsze poprawnie (czy na pewno potrafisz wypełnić wzorcowe formularze zgodnie ze wszystkimi wymaganiami RODO?)
 • STAŁĄ OPIEKĘ ekspertów RODONET oraz dostęp do serwisu informacyjnego (czy nie warto mieć do kogo zadzwonić w przypadku wątpliwości?)

Na usługę RODONET składają się:

 • Audyt RODO – jest niezbędny do przygotowania dokumentacji, która zgodnie z RODO musi mieć indywidualny charakter, aby Administrator mógł wykaz się wymaganą przez RODO troską o bezpieczeństwo danych osobowych. Dzięki znajomości specyfiki branży medycznej oraz procedurom RODONET dostosowanym do poszczególnych zawodów i specjalności medycznych, inspektor RODONET może przeprowadzić audyt szybko i poprawnie.
 • Dokumentacja RODO – przygotowana w oparciu o informacje pozyskane w trakcie audytu, uwzględniające specyfikę funkcjonowania praktyki oraz indywidualne warunki lokalowe, sprzętowe i kadrowe. Dokumentacja RODONET zapewnia wymagany przez RODO stopień szczegółowości oraz indywidualności. Dokumentacja jest zgodnie z wymaganiem RODO systematycznie aktualizowana. Dokumentacja dostępna jest w wersji elektronicznej oraz w postaci segregatora RODONET.
 • Monitoring RODO i stała aktualizacja dokumentacji – konsultant RODONET dokona zmian w dokumentacji samodzielnie (gdy wynikają one ze zmiany przepisów) lub w oparciu o informacje udzielone przez administratora w trakcie rozmowy kontrolnej. O wszystkich zmianach Administrator zostanie powiadomiony w zwięzły i zrozumiały sposób.
 • Szkolenia RODO dla właścicieli i pracowników praktyki jest traktowane jako warunek zapewnienia zgodności z RODO. Szkolenie RODONET odbywa się w przejrzystej i zrozumiałej formule, dostosowanej do specyfiki praktyk medycznych i ograniczonego czasu personelu.
 • Konsultacje RODO z ekspertami, dostępne dla klientów RODONET telefonicznie lub mejlowo, dzięki czemu wszelkie zdarzenia o charakterze incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych mogą zostać odpowiednio i terminowo obsłużone (zgodnie z RODO, Administrator ma na to tylko 72 godziny).

RODONET to proste w użytkowaniu, w pełni zgodne z RODO rozwiązanie, dostosowane do potrzeb małych i średnich gabinetów i praktyk medycznych: lekarskich, stomatologicznych, pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych.

RODONET to gwarancja 100% zadowolenia – płatność pobieramy po przeprowadzeniu audytu i dostarczeniu dokumentacji, a ponadto zapewniamy klientom możliwość zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

Sieć inspektorów RODONET korzysta ze wsparcia organizacyjnego firmy Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie (rok założenia 1998) specjalizującej się w usługach doradczych, informatycznych i szkoleniowych dla sektora ochrony zdrowia – www.prometriq.pl.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Celem RODO jest ujednolicenie przepisów w całej Unii Europejskiej a przez to lepsza ochrona danych osobowych. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwa UE od 25 maja 2018 roku. Realizując wdrożenie RODO należy przestrzegać zapisów Kodeksu postępowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w opracowaniu), Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz innych regulacji krajowych oraz innych przepisów krajowych. Wszystkie obowiązujące akty prawne zostały uwzględnione w trakcie opracowania systemu RODONET.

RODO obliguje do troski o ochronę danych osobowych, przypisując administratorowi odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań, pozostawiając jednak samodzielność odnośnie wyboru szczegółowych rozwiązań. Każdy administrator musi zatem sam ustalić, jak wdroży przepisy RODO, w racjonalny i zasadny w swojej sytuacji sposób.

Czy przetwarzam dane osobowe?

Przetwarzaniem określa się wszystkie czynności związane z danymi osobowymi, takie jak np. rejestracja pacjentów, weryfikacja pacjentów w systemie e-WUŚ, prowadzenie dokumentacji medycznej, archiwizacja i niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe. Nie istnieje możliwość prowadzenia działalności leczniczej bez przetwarzania danych osobowych.

Podmioty lecznicze przetwarzają dane dotyczące zdrowia, które są traktowane jako dane osobowe kategorii szczególnej. RODONET jest odpowiedzią na potrzeby niedużych praktyk medycznych, którym ułatwia spełnienie wymagań RODO odnośnie dokumentacji i praktycznego wdrożenia przepisów.

Czy jestem Administratorem?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą lub pełniąca funkcję zarządczą w spółce kapitałowej jest Administratorem danych i jako taka podlega RODO i ponosi ryzyko wysokich kar finansowych związanych z nieprzestrzeganiem rozporządzenia.

Nie istnieje prawna możliwość przekazania zadań i odpowiedzialności Administratora innej osobie, np. zatrudnionemu pracownikowi lub Inspektorowi Ochrony Danych. Administrator jest zobowiązany do wykazania odpowiedniej troski o bezpieczeństwo danych osobowych.

Przestrzeganie procedur RODONET istotnie zwiększa bezpieczeństwo danych. System RODONET jest aktualizowany w wyniku monitoringu zmian aktów prawnych, orzecznictwa oraz doświadczeń innych praktyk.

Specyfika sektora ochrony zdrowia a ryzyko

Wysokie kary za nieprzestrzegania RODO mają na celu zapewnienie dyscypliny ochrony danych osobowych. Specyfika sektora zdrowia powoduje większe niż w innych branżach narażenie na ryzyko pojawienia się szkody związanej z incydentem naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Nie można również wykluczyć ryzyka związanego z próbami uzyskania odszkodowania związanego z incydentami błahymi lub nie mającymi miejsca w rzeczywistości. Z tego powodu wdrożenie RODO w praktyce medycznej ma szczególne znaczenie. Warto przy tym pamiętać, że przepisy prawa zwalniają praktyki medyczne ze spełnienia niektórych wymagań np. posiadania zgody pacjenta na przetwarzanie jego danych w ramach dokumentacji medycznej. Najlepszym sposobem na poprawne opracowanie dokumentacji i wdrożenie RODO jest korzystanie ze stałej opieki specjalistów jaką oferuje RODONET.

RODO w podmiotach leczniczych

Specyfika działalności medycznej, w tym liczne i niejednoznaczne regulacje obowiązujące podmioty lecznicze  powodują, że opracowanie audytu i dokumentacji RODO jest bardzo skomplikowane nawet w oparciu o gotowe formularze i szablony dokumentów. RODONET został zaprojektowany z intencją obsługi głównie niedużych praktyk, które nie mają potrzeby i obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). Formularze audytu, predefiniowane odpowiedzi i przygotowane dokumenty uwzględniają specyfikę funkcjonowania podmiotów leczniczych. RODONET umożliwia wielokrotną aktualizację dokumentacji, gdy zaistnieje taka potrzeba wynikająca z przepisów prawa lub indywidualnej sytuacji. W przypadku gdy treść dokumentów będzie zmieniona systemowo (np. w oparciu o krajowe orzecznictwo RODO), każda praktyka zostanie powiadomiona o konieczności wydrukowania odpowiednich fragmentów dokumentacji i zapoznania z nią pracowników. Również oferowane w ramach RODONET szkolenie e-learningowe odnosi się do realiów funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w Polsce i jest systematycznie aktualizowane. RODONET to sieć ekspertów RODO w ochronie zdrowia, dzięki czemu opracowane przez nas procedury, dokumenty i listy kontrolne wykorzystują wiedzę zawartą w dobrych praktykach RODO gabinetów medycznych z całego kraju oraz instytucji upoważnionych do ich certyfikacji i kontroli.

Kompleksowość rozwiązania RODONET

RODONET to audyt przygotowujący do kontroli RODO oraz dodatkowe usługi, których celem jest zapewnienie kompletu dokumentów i zgodności Twojej praktyki z wymaganiami RODO. Zakres usługi RODONET:

Audyt RODO – zestaw pytań dedykowanych podmiotom leczniczym wraz z listą wyboru odpowiedzi typowych dla zakresu Twojej działalności medycznej. Audyt ułatwia zrozumienie wymagań RODO, uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz uzyskanie kompletu niezbędnych dokumentów dostosowanych do specyfiki funkcjonowania Twojej praktyki. Realizacja audytu to spełnienie wynikającego z RODO obowiązku kierownictwa podmiotu, jakim jest troska o bezpieczeństwo danych osobowych.

Dokumentacja RODO – to zbiór wszystkich wymaganych dokumentów, opracowanych na podstawie audytu (np. rejestr czynności przetwarzania, rejestr umów powierzenia przetwarzania itd.) lub wypełnionych w oparciu o przygotowane formularze (np. zgoda konkretnej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych). Zgodnie z RODO dokumentacja wymaga okresowej aktualizacji. Zespół RODONET monitoruje zmiany przepisów i orzecznictwa krajowego i proponuje odpowiednie modyfikacje. W przypadku systemowego skorygowania treści dokumentów, każda praktyka zostanie powiadomiona o konieczności wydrukowania odpowiednich fragmentów dokumentacji i zapoznania z nią pracowników. 

Szkolenie „Ochrona danych osobowych i praktyczne aspekty RODO w podmiotach leczniczych” – szkolenie zakończone testem kompetencji i odpowiednim certyfikatem. Zgodnie z RODO szkolenia traktowane są jako niezbędny element wdrożenia RODO.

Interwencje kryzysowe – zespół RODONET pozostaje do Twojej dyspozycji nie tylko poprzez stały monitoring zmian w przypisach. W przypadku incydentu naruszenia danych osobowych pomożemy przygotować odpowiednie dokumenty w sposób ograniczający ryzyko komplikacji (warto pamiętać, że na zgłoszenie incydentu w odpowiedniej formie Administrator ma tylko 72 godziny). W przypadku kontroli związanej z RODO będziemy z Tobą w stałym kontakcie.

RODONET to specjalistyczne, kompleksowe rozwiązanie opracowane przez zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w ochronie zdrowia.

RODONET to gwarancja 100% zadowolenia – płatność pobieramy po przeprowadzeniu audytu i dostarczeniu dokumentacji, a ponadto zapewniamy klientom możliwość zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

Wiedza zawarta w algorytmach RODONET

RODONET zawiera szereg algorytmów ułatwiających analizę sytuacji praktyki i odpowiednie przygotowanie dokumentacji. Jednym z ważnych wymagań RODO jest zobowiązanie Administratora do oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych osobowych. RODONET klasyfikuje zbiory danych pod kątem prawdopodobieństwa oraz dotkliwości potencjalnego zdarzenia. Dzięki algorytmom możliwe jest spełnienie formalnego wymagania zarządzania ryzykiem w praktyce oraz zachowanie poprawności dokumentacji RODO.

Prostota obsługi RODONET

 1. Wypełniasz formularz zgłoszenia lub kontaktujesz się z nami telefonicznie (698 101 878) lub mejlowo: rodonet@rodonet.pl.
 2. Rezerwujesz termin realizacji AUDYTU i odsyłasz nam podpisaną umowę.
 3. Wyznaczasz osobę odpowiedzialną za przygotowanie wymaganych informacji w oparciu o dostarczone przez nas listy kontrolne.
 4. W wyznaczonym terminie realizujemy AUDYT, korzystając z Twoich informacji, wiedzy eksperta RODONET oraz zestawu predefiniowanych odpowiedzi i formularzy opracowanych przez nas dla praktyk podobnych do Twojej – może to zając ok. godziny, czasem dłużej, gdy kwestie związane z RODO nie są jeszcze uporządkowanie w Twojej praktyce – w takim wypadku zyskujesz dodatkowo!
 5. Uzyskujesz login i hasło umożliwiające samodzielną modyfikację i wydruk dokumentacji – od tej pory masz stały dostęp do swojej dokumentacji RODO.
 6. Otrzymujesz od nas wydruk dokumentacji RODO wraz z odpowiednio opisanym segregatorem, zapewniającym wymaganą przejrzystość zbioru dokumentów. W każdej chwili możesz online zmienić treść dokumentów i wydrukować aktualne. Jeśli aktualizacje zostaną wprowadzone przez nas – poinformujemy o tym.
 7. Uczestniczysz w szkoleniu e-learningowym lub webinarium i uzyskujesz wymagany certyfikat.
 8. Zapoznajesz pracowników z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i wymagasz aby ukończyli e-szkolenie i pozyskali certyfikaty, które przechowujesz wraz z dokumentacją RODO.
 9. Działasz zgodnie z RODO, uwzględniając przesyłane przez RODONET przypomnienia i aktualizacje oraz własne doświadczenia.
 10. W przypadku niespodziewanego zdarzenia, np. incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub kontroli RODO, korzystasz ze wsparcia zespołu RODONET.
 11. Czujesz się bezpiecznie i możesz całą energię poświęcić temu, co umiesz robić najlepiej.

Przystępna cena RODONET

Dostęp do usług RODONET

RODONET to gwarancja 100% zadowolenia – płatność pobieramy po przeprowadzeniu audytu i dostarczeniu dokumentacji, a ponadto zapewniamy klientom możliwość zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

Pakiet RODONET obejmuje:

 • wykonanie AUDYTU przygotowującego Twoją praktykę do kontroli RODO
 • opracowanie kompletnej, indywidualnej dokumentacji RODO Twojej praktyki
 • szkolenie właścicieli i pracowników praktyki
 • monitoring RODO i aktualizacje dokumentacji RODO (przez 365 dni od dnia realizacji audytu)
 • dostęp do aplikacji RODONET (przez rok od dnia realizacji audytu), w tym:
  • wielokrotnie (bez ograniczeń) aktualizowanie audytu i dokumentacji RODO
  • wielokrotny dostęp do szkolenia RODO z certyfikatem
  • wielokrotną (bez ograniczeń) możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych i mailowych
  • segregator na materiały RODO, w tym wydruk dokumentacji RODO

Cennik RODONET:

Pakiet RODONET dla praktyki lekarza specjalisty lub lekarza stomatologa 1400 zł  + 23% VAT
Pakiet RODONET dla praktyki pielęgniarki lub położnej 700 zł + 23% VAT
Pakiet RODONET dla praktyki fizjoterapeuty 700 zł + 23% VAT
Usługa Inspektora Ochrony Danych (IOD) – opłata roczna do uzgodnienia
Szkolenie „RODO w podmiotach leczniczych” 100 zł + 23% VAT od osoby
Seminarium „RODO w praktyce – krok po kroku” sesja stacjonarna (tylko dla grup zorganizowanych), konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie terminu 400 zł + 23% VAT za godzinę + koszty dojazdu i pobytu w miejscu szkolenia
Usługa doradztwa w zakresie RODO 400 zł + 23% VAT za godzinę konsultacji
Broszura “RODO – kompendium wiedzy dla osób prowadzących indywidualne i grupowe praktyki medyczne” bezpłatnie
RODONET zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz stosowania upustów np. przy zakupach grupowych.

!

Porównaj naszą propozycję z ofertą rynkową pamiętając, że RODONET to sprawdzone rozwiązanie branżowe dostosowane do specyfiki polskiego sektora zdrowia. Algorytmy i procedury opracowane z uwzględnieniem specyfiki gabinetów medycznych oraz znajomość sektora zdrowia pozwalają nam zaoferować nieporównywalną jakość usługi na przystępnych warunkach. Informatyzacja procesu RODONET umożliwia naszym inspektorom obsługę wielu gabinetów bez ryzyka popełnienia błędów i odstępstwa od zalecanych ścieżek postępowania. Pracując dla Ciebie wykorzystujemy wiedzę zdobytą podczas współpracy z innymi praktykami.
Specjalizujemy się wyłącznie w zapewnieniu poprawności przetwarzania danych osobowych w podmiotach medycznych.

RODONET to gwarancja aktualizacji przez okres 365 dni od wykonania audytu.

Aby uzyskać dostęp do usług RODONET skontaktuj się z nami telefonicznie – 698 101 878 lub mejlowo – rodonet@rodonet.pl lub wypełnij formularz zgłoszenia. Uwaga: termin audytu należy rezerwować z wyprzedzeniem.

RODONET to gwarancja 100% zadowolenia – płatność pobieramy po przeprowadzeniu audytu i dostarczeniu dokumentacji, a ponadto zapewniamy klientom możliwość zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.